Πέμπτη, Μαϊος 30, 2024

Πρόγραμμα 3 εβδομάδων

Στόχος του Προγράμματος είναι να μεταδώσει στους επιμορφούμενους σπουδαστές όλες τις αναγκαίες γνώσεις, πληροφορίες και δεξιότητες (θεωρία, μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας), που θα τους καταστήσουν ικανούς να διδάξουν αποτελεσματικά την ελληνική γλώσσα σε ξένους.

Διδακτικό Πρόγραμμα

Γενική εισαγωγή

1. Θεωρία

1.1. Η σχέση γλώσσας – πολιτισμού
1.2. Κοινό πλαίσιο αναφοράς για τη διδασκαλία των ευρωπαϊκών γλωσσών
1.3. Το νομοθετικό πλαίσιο για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Οι
δημόσιοι φορείς στην Ελλάδα
1.4. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση
1.5. Βιβλιογραφία. Κριτική παρουσίαση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για τη διδασκαλία
της ελληνικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας.

Σεμινάριο Επιμόρφωσης για πτυχιούχους θεωρητικών σχολών
Πρόγραμμα 3 εβδομάδων

ΣΤΟΧΟΣ του Προγράμματος είναι να μεταδώσει στους επιμορφούμενους σπουδαστές όλες τις αναγκαίες γνώσεις, πληροφορίες και δεξιότητες (θεωρία, μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας), που θα τους καταστήσουν ικανούς να διδάξουν αποτελεσματικά την ελληνική γλώσσα σε ξένους.