Κυριακή, Ιούνιος 16, 2024

Ευρετήριο Άρθρου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Στα Χανιά, σήμερα, 20 Ιουλίου 1992, οι υπογεγραμμένοι:

Αρτεμισία Χαριτάκη-Καψωμένου, κάτοικος Αλικιανού Χανίων, Δημήτρης Καψωμένος του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, Κουσίδου 73, Ερατοσθένης Καψωμένος του Γεωργίου, κάτοικος Ιωαννίνων, Δοσίου 2, Ναυσικά Καψωμένου-Μαρκάκη, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, Πλ. Κύπρου 1, Ανδρέας Καψωμένος του Γεωργίου, κάτοικος Αλικιανού Χανίων, συμφωνούμε διά του παρόντος στην σύσταση Εταιρείας μη κερδοσκοπικής, διεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα, της οποίας το καταστατικό ορίζομε ως ακολούθως

 

ΑΡΘΡΟΝ 1ον

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ίδρυμα ΚΑΨΩΜΕΝΟΥ» (ASSOCIATION DES ETUDES CRETOISES. FONDATION KAPSOMENOS).

ΑΡΘΡΟΝ 2ον

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η περιοχή Πύργος Αλικιανού, 73005 ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, με γραφεία στην πόλη των Χανίων και στην Αθήνα (προσωρινή διεύθυνση Αθηνών, οδός Κουσίδου 73, Ζωγράφου, FAX 01-7752065 / τηλ. Χανίων 08210-77129).

ΑΡΘΡΟΝ 3ον

Οι σκοποί της Εταιρείας είναι καθαρά μορφωτικοί επί μη κερδοσκοπικής βάσεως.

Ειδικότερα, σκοποί της Εταιρείας είναι: α) η έρευνα, μελέτη, ανάδειξη και διάσωση της πολιτισμικής κληρονομιάς και ταυτότητας του λαού μας, σύμφωνα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, β) η υποστήριξη και η προβολή της σύγχρονης πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας και των δημιουργών της, γ) η οργάνωση πολιτιστικών και μορφωτικών ανταλλαγών, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Επί βάσεων μη κερδοσκοπικών η δραστηριότητα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών θα περιλαμβάνει:

α.Έρευνα πεδίου, συλλογή πρωτογενούς υλικού, επεξεργασία-συγγραφή μελετών, στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων

β.Κατάρτιση βιβλιοθήκης, αρχειοθέτησης και μουσείου για τη διάσωση των στοιχείων του τοπικού πολιτισμού.

γ.Διοργάνωση Σεμιναρίων, Συμποσίων, Συνεδρίων.

δ.Μετακλήσεις Καλλιτεχνών, Επιστημόνων και ειδικών.

ε.Δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης, σε όλους τους τομείς, που αφορούν την τέχνη και τον πολιτισμό.

στ.Διοργάνωση καλλιτεχνικών (μουσικών, λογοτεχνικών, θεατρικών κλπ) εκδηλώσεων, περιοδειών και ανταλλαγών με ελληνικά και ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα.

ζ.Εκδόσεις βιβλίων, εντύπων και φορέων ήχου και εικόνας, που να υπηρετούν τους παραπάνω στόχους.

η.Διοργάνωση εκθέσεων καλλιτεχνικών και αρχειακών.

ΑΡΘΡΟΝ 4ον

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για δέκα (10) χρόνια, αρχόμενη από την δημοσίευση του Καταστατικού στα οικεία Βιβλία του Πρωτοδικείου, δυνάμενη να παραταθεί.

ΑΡΘΡΟΝ 5ον

α.Η περιουσία της Εταιρείας αποτελείται από τις συνεισφορές των Εταίρων, των δωρεών αυτών, ή τρίτων, συνδρομών και των εν γένει περιουσιακών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των αποκτωμένων από την Εταιρεία συνεπεία της λειτουργίας της και από επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, Οργανισμούς, Τράπεζες και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο Δημοσίου, Δημοτικού ή Ιδιωτικού χαρακτήρα.

β.Έκαστον των μελών υποχρεούται να συνεισφέρει το ποσόν των δέκα χιλιάδων (10.000), για τον σχηματισμό αρχικού Εταιρικού Κεφαλαίου το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών.

ΑΡΘΡΟΝ 6ον

Στην Εταιρεία ορίζεται Διαχειριστής ή Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος εκλέγεται μεταξύ των Εταίρων, ευθύς μετά τη νομιμοποίηση της Εταιρείας κατά το άρθρο 4 του παρόντος, με θητεία πενταετή, δυνάμενη να παρατείνεται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Δημοσίων Αρχών, Δικαστηρίων, Οργανισμών και Νομικών Προσώπων, Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, με την δυνατότητα να εισπράττει χρήμα για λογαριασμό της Εταιρείας από το Δημόσιο, Ε.Ο.Τ., ΕΡΤ, Τράπεζες, Οργανισμούς και από οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο υπογράφοντας κάθε σχετική απόδειξη.

ΑΡΘΡΟΝ 7ον

α.Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό Νομικό Πρόσωπο του Αστικού Κώδικα και δια τα χρέη αυτής, η ευθύνη των μελών της περιορίζεται στο ποσό το κατά το άρθρον 5 παρ. β του Παρόντος.

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την προ ιδρύσεώς της επαγγελματική δραστηριότητα των μελών της.

β.Τα μέλη της Εταιρείας μπορούν να συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας και να αμείβονται για εργασία που παρέχουν εκτός από τα καθήκοντα ως μελών της Εταιρείας.

γ.Ο Διευθύνων Σύμβουλος δικαιούται μηνιαία αποζημίωση για έξοδα παραστάσεως, το ύψος της οποίας ορίζεται από το σύνολο των Εταίρων, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 8ον

Ο Διαχειριστής της Εταιρείας μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο, εταίρο ή μη, με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με απόφαση του συνόλου των Εταίρων, όπως εκπροσωπεί αντί αυτού την Εταιρεία και να ορίσει πληρεξουσίους Δικηγόρους της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 9ον

Για την λήψη των Εταιρικών αποφάσεων, εκτός εκείνων που αφορούν την τροποποίηση του Εταιρικού Καταστατικού, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟΝ 10ον

Αποφάσεις που αφορούν την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού για μεταβίβαση της Εταιρικής μερίδας οιουδήποτε εταίρου ή την είσοδο νέου Εταίρου, λαμβάνονται μετά από ομόφωνη γνώμη όλων των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟΝ 11ον

α.Η Εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών, η καταβολή τόκων κατά την λειτουργία της ή κατά την διάλυσή της στα μέλη της, τα οποία σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας δικαιούνται μόνο την επιστροφή της εισφοράς των ατόκως και εφόσον δεν έχει αναλωθεί για ζημιές ή άλλους σκοπούς της Εταιρείας.

β.Τα κεφάλαια της Εταιρείας διατίθενται αποκλειστικά υπό των αρμοδίων Οργάνων της για την πραγματοποίηση των σκοπών της.

γ.Σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας τυχόν πέραν των εισφορών των Εταίρων απομένοντα καθαρά Κεφάλαια διατίθενται υποχρεωτικά υπέρ Νομικών Προσώπων τα οποίων επιδιώκουν παρεμφερείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

ΑΡΘΡΟΝ 12ον

Η Εταιρεία εάν και όταν λήξει η διάρκειά της, τελεί αυτοδικαίως υπό εκκαθάριση, η οποία γίνεται σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους,

Χρέη εκκαθαριστών ενεργούν οι Εταίροι.

ΑΡΘΡΟΝ 13ον

Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγορεύσεως, πτωχεύσεως, εξόδου ή διαγραφής μέλους εκ της Εταιρείας αυτή συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων μελών.

α.Νόμιμος εκπρόσωπος και διάδοχος θανόντος, πτωχεύσαντος ή τελούντος υπό απαγόρευση ή διαγραφέντος μέλους της Εταιρείας, δεσμεύεται πλήρως υπό τις διατάξεις του παρόντος, ιδίως ως προς τα δικαιώματα ανάληψης της συνεισφοράς.

β.Εισδοχή μέλους έστω και αν αυτή γίνεται με την έννοια της διαδοχής λόγω θανάτου, αποχωρήσαντος ή απαγορευθέντος μέλους συνιστά τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟΝ 14ον

Έκαστον μέλος της Εταιρείας δικαιούται να καταγγείλει καθόσον αφορά αυτόν και μόνον, την Εταιρική σύμβαση και να αποχωρήσει της Εταιρείας, η οποία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών μελών όπως στο Άρθρον 11 παρ. 1 του παρόντος ορίζεται.

Σε περίπτωση αποχωρήσεως μέλους η Συνέλευση των μελών διαγράφει αυτό εκ της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 15ον

Αφού συνετάγη το παρόν εις τετραπλούν υπογράφεται από τους Εταίρους, έλαβεν έκαστος ανά ένα αντίγραφον.

Καταχωρήθηκε με αύξ. αριθμό 401

στις 6 - 8 - (19)92