Κυριακή, Ιούνιος 16, 2024

Αγαπητοί φίλοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, κατανοώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας στην παρούσα οικονομική κρίση και θέλοντας να διευκολύνει τα μέλη και τους φίλους της να καταβάλουν τη συνδρομή τους, η οποία αποτελεί το μόνο έσοδο της Εταιρείας και συνεπώς το μοναδικό μέσο για να επιβιώσει και να συνεχίσει το έργο της, αποφάσισε:

α. Να μειώσει το ποσό της ετήσιας συνδρομής από 20 σε 15 € .

β. Προκειμένου να ενθαρρύνει την εγγραφή νέων μελών, να μειώσει το ποσό της εγγραφής από 10 σε 5 €, ώστε το συνολικό κόστος εγγραφής και συνδρομής του τρέχοντος έτους να είναι 20 € αντί για 30 €. Σημειώνομε ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό, μέλος της Εταιρείας μπορεί να γίνει καθένας, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή την εθνικότητά του [πολλά μέλη μας είναι καθηγητές ξένων πανεπιστημίων και διαμένουν στο εξωτερικό].

γ. Όσοι εξοφλήσουν τις οφειλόμενες από προηγούμενα έτη συνδρομές τους μέχρι τέλους Αυγούστου 2013, θα καταβάλουν το ήμισυ του ποσού, δηλ. 10 € για κάθε έτος (αντί για 20).
Όλα τα μέλη, παλαιά και νέα, θα λάβουν, μόλις τακτοποιηθούν ταμειακά, τον τόμο των Πρακτικών του Διεθνούς Συνεδρίου "Οι Τέχνες και τα Γράμματα στην Κύπρο" (εφόσον δεν τον έχουν λάβει ήδη) και, σε ηλεκτρονική μορφή, τα Πρακτικά του Συμποσίου "Αγαπώ άρα υπάρχω. Ο ποιητής Νικηφόρος Βρεττάκος. 100 χρόνια από τη γέννησή του".

δ. Τα μέλη της Εταιρείας που είναι ταμιακά τακτοποιημένα έχουν προτεραιότητα συμμετοχής στα ερευνητικά προγράμματα της Εταιρείας και απαλλάσσονται από το ποσό της εγγραφής (40 €) στα Συνέδρια της Εταιρείας, εφόσον επιθυμούν να μετέχουν ως σύνεδροι.

Το πρότυπο που η Εταιρεία Κρητικών Σπουδών φιλοδοξεί να εφαρμόσει στη λειτουργία της είναι η αρχή της συμμετοχής. Με βάση αυτή την αρχή, όλα τα Συνδεδεμένα Μέλη έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στον προγραμματισμό και τις δραστηριότητες της Εταιρείας, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, την εμπειρία και την ειδίκευσή τους.