Πέμπτη, Μαϊος 30, 2024

1. Περιλήψεις

Οι περιλήψεις των (προτεινόμενων) ανακοινώσεων που υποβάλλονται στο συνέδριο θα πρέπει να έχουν μορφοποιηθεί ως ακολούθως και να περιλαμβάνουν:

 • Τίτλο:
 • Όνομα Συγγραφέα(-ων):
 • Κείμενο: Έως 500-600 λέξεις
 • Λέξεις-Κλειδιά: 5-10
 • Θεματική ενότητα: από τις παρεχόμενες και προτεινόμενες ταξινομήσεις του συνεδρίου

Απαιτούνται, επίσης, ορισμένα βιογραφικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, φορέας(-είς) επαγγελματικής συνεργασίας, διεύθυνση email και προαιρετικά ορισμένες περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνίας.

2. Εργασίες (20 λεπτά διάρκεια ανακοίνωσης)

Οι εργασίες που υποβάλλονται στο συνέδριο θα πρέπει να έχουν μορφοποιηθεί ως ακολούθως και να περιλαμβάνουν:

 • Τίτλο: σε έντονη γραφή, στοίχιση στο κέντρο
 • Όνομα Συγγραφέα(-ων): σε έντονη γραφή, στοίχιση στο κέντρο
 • Επαγγελματική ιδιότητα: στοίχιση στο κέντρο
 • Φορέας επαγγελματικής συνεργασίας: στοίχιση στο κέντρο
 • Email: στοίχιση στο κέντρο

Δεν πρέπει να υπάρχει κενό μεταξύ των άνωθεν στοιχείων. Διάστημα μονής κενής γραμμής πρέπει να προηγείται του κειμένου της σύνοψης που ακολουθεί.

 • Σύνοψη: 100-200 λέξεις. Η λέξη "Σύνοψη" να είναι σε έντονη γραφή, στοιχισμένη στα αριστερά. Το κείμενο της σύνοψης να είναι σε πλάγια γραφή και πλήρη στοίχιση και να μην μεσολαβεί κενό διάστημα μεταξύ κειμένου και τίτλου της σύνοψης. Μονό κενό διάστημα να ακολουθεί το κείμενο της σύνοψης
 • Λέξεις-Κλειδιά: 5-10 λέξεις, σε πλάγια γραφή, στην ίδια γραμμή με τους όρους "Λέξεις-Κλειδιά" που πρέπει να είναι σε έντονη γραφή. Μονό κενό διάστημα να προηγείται του κυρίως κειμένου.
 • Κείμενο:
 1. Έως 500-600 λέξεις.
 2. Μονό διάστιχο.
 3. Γραμματοσειρά: μέγεθος 12, τύπου Arial.
 4. Πλήρης στοίχιση κειμένου.
 5. Εσοχή πρώτης γραμμής παραγράφου 0.5 εκ.
 6. Οι παράγραφοι δεν πρέπει να χωρίζονται με κενή γραμμή.
 7. Κενά διαστήματα μεταξύ των παραγράφων να χρησιμοποιούνται μόνο για να διαχωρίσουν τις διακεκριμένες ενότητες-κεφάλαια της εργασίας.
 8. Οι τίτλοι των ενοτήτων να είναι σε έντονη γραφή και στοιχισμένοι στα αριστερά.
 9. Τα τυχόν περιλαμβανόμενα σχήματα, γραφικές παραστάσεις, πίνακες κοκ, να τοποθετούνται εντός του κειμένου κι όχι συγκεντρωτικά στο τέλος.
 10. Οι λεζάντες - υπότιτλοι των εικόνων και των σχημάτων να είναι σε γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 10, με στοίχιση στο κέντρο.
 11. Όλοι οι πίνακες και τα σχήματα πρέπει να είναι αριθμημένα και να προσδιορίζονται ως τέτοια. Ο προσδιορισμός του τύπου των παρενθεμάτων πρέπει να ακολουθεί τη μορφοποίηση των λεζάντων και να είναι σε έντονη γραφή, π.χ. Πίνακας 1.
 12. Οι διευθύνσεις URL πρέπει να είναι ενεργές, π.χ. http://www.eks-ik.eu/dimosieyseis-ekdoseis
 13. Κανονικά περιθώρια (ειδική ρύθμιση στους σύγχρονους κειμενογράφους: επάνω-κάτω 2.54 εκ., δεξιά-αριστερά 3.18 εκ.)
 14. Μέγεθος σελίδας: Α4 (210x297mm
 • Μνεία (προαιρετική)
 • Βιβλιογραφία και παραπομπές: Παραπομπές και βιβλιογραφία πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο Chicago Manual of Style. Επεξηγηματικά παραδείγματα στο διαδίκτυο μπορούν να βρεθούν εδώ, εδώ κι εδώ. Μία σύντομη παρουσίαση θα βρείτε παρακάτω*.
  Το Word 2007 επιτρέπει τη προσθήκη αναφορών και τη μορφοποίησή τους σε διάφορα στυλ μέσω της καρτέλας "Αναφορές". 
  H λίστα βιβλιογραφικών αναφορών μπορεί να υποβληθεί και σε χωριστό αρχείο.
 • Παράρτημα (προαιρετικό)
 • Συμπληρωματικό υλικό (προαιρετικό): πηγές κειμένου, ερευνητικά εργαλεία, στοιχεία δείγματος έρευνας κοκ
 • Βιοεργογραφικά στοιχεία (προαιρετικό): λεπτομερή στοιχεία βιοεργογραφίας που επιθυμεί ο συγγραφέας να δημοσιευτούν μαζί με τα πρακτικά του συνεδρίου ή/και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Κρητικών Σπουδών.

Τα αρχεία της υποβολής (της περίληψης, της εργασίας, του συμπληρωματικού υλικού) μπορεί να είναι μορφής Microsoft Word, Open Document Format ή Rich Text Format. Μπορούν, ακόμη, να υποβληθούν αρχεία Microsoft Powerpoint ή Open Office Impress αν η ανακοίνωση έχει τη μορφή παρουσίασης.

Αν για την ανακοίνωσή σας χρειάζονται ειδικές προβλέψεις, όπως βιντεοπροβολέας, υπολογιστής κτλ, παρακαλώ να το δηλώσετε στην υποβολή της πρότασής σας.

 

* Στο στυλ παραπομπών/βιβλιογραφίας CMS ισχύουν εν συντομία οι ακόλουθοι κανόνες:

• Εισάγονται υποσημειώσεις στο κείμενο, που αντιστοιχούν σε μια πλήρη λίστα βιβλιογραφικών αναφορών στο τέλος του κειμένου.
• Στην πρώτη παραπομπή ενός βιβλίου σε μια υποσημείωση εισάγονται τα πλήρη στοιχεία του:
Όνομα Επώνυμο συγγραφέα, "Κεφάλαιο, Τίτλος Εργασίας κοκ", Τίτλος Βιβλίου, επιμ. Όνομα Επώνυμο επιμελητή, μτφ. Όνομα Επώνυμο μεταφραστή, (τόπος έκδοσης: εκδοτικός οίκος, χρονολογία έκδοσης), αριθμός(-οί) σελίδας(-ων).

• Σε επόμενες παραπομπές του ίδιου έργου αναφέρεται εν συντομία:
Επώνυμο, "Τίτλος Εργασίας ή Κεφάλαιο", αριθμός σελίδας ή
Επώνυμο, Τίτλος Βιβλίου, αριθμός σελίδας

• Αν γίνεται παραπομπή στο ίδιο έργο διαδοχικά, αναφέρεται ως
Βλ. ανωτέρω ή Βλ. ανωτέρω, αριθμός σελίδας.

• Στη λίστα των βιβλιογραφικών αναφορών η μορφοποίηση για βιβλία είναι η εξής:
Επώνυμο, Όνομα συγγραφέα, "Τίτλος Εργασίας, Κεφαλαίου κοκ", Τίτλος Βιβλίου, Επιμέλεια από Όνομα Επώνυμο επιμελητή, Μετάφραση από Όνομα Επώνυμο μεταφραστή, αριθμοί σελίδων, τόπος έκδοσης: εκδοτικός οίκος, χρονολογία Έκδοσης.

• Για περιοδικά η μορφοποίηση της παραπομπής είναι:
Όνομα Επώνυμο, "Τίτλος Εργασίας", Τίτλος Περιοδικού αριθμός τόμου (αν δίνεται), αρ. αριθμός τεύχους (χρονολογία): αριθμός(-οί) σελίδας(-ων)

• Η μορφή της βιβλιογραφικής αναφοράς για περιοδικά είναι η εξής
Επώνυμο, Όνομα, "Τίτλος Εργασίας", Τίτλος Περιοδικού αριθμός τόμου (αν δίνεται), αρ. αριθμός τεύχους (χρονολογία): αριθμοί σελίδων

• Για ηλεκτρονικά περιοδικά, μετά τον αριθμό(-ούς) σελίδων προστίθεται τελεία και ακολουθεί:
Προσπελάσθηκε Μήνας Ημέρα, Έτος. Διεύθυνση URL

• Για εφημερίδες οι παραπομπές και οι βιβλιογραφικές αναφορές μορφοποιούνται ως εξής:
Όνομα Επώνυμο, "Τίτλος Άρθρου", Τίτλος Εφημερίδας, Μήνας Ημέρα, Έτος.