Κυριακή, Ιούνιος 23, 2024

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙ.Σ.Κ.Ε.

Υπό την προεδρίαν του κ. Γεωργίου Καψωμένου συνήλθαν εις σύσκεψιν τα στελέχη πόλεως του Χριστιανικού Σοσιαλιστικού Κόμματος την 31η Αυγούστου 1955 εις τα ενταύθα Γραφεία του Κόμματος.

Πλην των άλλων αποφάσεων, που αφορούν οργανωτικά ζητήματα, η σύσκεψις εξέδωκε την κάτωθι διακήρυξιν.

 

Προς τον Ελληνικόν Λαόν.

Το Χριστιανικόν Σοσιαλιστικόν Κόμμα Ελλάδος επ’ ευκαιρία συσκέψεως των στελεχών του, απευθύνει τον χαιρετισμόν του εις τον άξιον καλύτερης τύχης Ελληνικόν Λαόν.

Εμπρός εις το ηθικόν και πολιτικόν αδιέξοδον, το οποίον χαρακτηρίζει σήμερον την ζωήν των Λαών, η παρουσία του Χριστιανικού Σοσιαλιστικού Κόμματος εις την πολιτικήν κονίστραν δύναται ν’ αποβή πολλαπλώς εξυπηρετική.

Κόμμα αρχών, βασιζόμενον εις την οικουμενικήν ιδεολογίαν του Ιησού, χαράσσει λύσεις πανανθρωπιστικής ακτινοβολίας και εφαρμόζει μεθόδους χαρακτηριζομένας από το πνεύμα της εξάρσεως, του ηρωισμού και της αυτοθυσίας. Σήμερον περισσότερο από άλλοτε έχομεν ανάγκη φιλοσοφικής ενατενίσεως των ζητημάτων εις μίαν καθολικήν και πανανθρώπινον σύλληψίν των. Υπό την έννοιαν αυτήν το Χριστιανικόν Σοσιαλιστικόν Κόμμα αγωνίζεται διά την αναζωπύρωσιν και την αποκάθαρσιν των αξιών και χαράσσει ειρηνικώς επαναστατικήν πορείαν και εντός αυτής της χριστιανικής πράξεως και ζωής.

Η δεοντολογία αυτή αποτελεί υψίστην υπηρεσίαν εις τον άνθρωπον-πνεύμα, εις τον άνθρωπον-πολίτην, εις τον άνθρωπον-αδελφόν της πανανθρωπίνης κοινότητος. Το ιδεολογικόν πιστεύω του Χριστιανικού Σοσιαλιστικού Κόμματος κυριαρχείται κατά πρώτον και κύριον λόγον από την πίστιν εις την αξίαν του ανθρώπου, ως φορέως υψηλού νοήματος εις την ζωήν και ως σκαπανέως και τελετουργού των ποικίλων μορφών του πολιτισμού. Πάσα εξουσία, πάς νόμος και πάσα αρχή έχουν την πηγήν των εις τον άνθρωπον, ο οποίος ως πνευματική μονάς και ως πολίτης αποτελεί αξίαν απαραβίαστον. Εκ τούτου συνάγεται ότι βασικός σκοπός της πολιτικής λειτουργίας είναι η εξασφάλισις εις τον πολίτην όρων ανέτου αναπτύξεως της προσωπικότητός του υπό καθεστώς πλήρους ισοτιμίας, ειρήνης και ασφαλείας. Πιστεύομεν μετά λόγου εις την Δημοκρατίαν και αγωνιζόμεθα ανενδότως δι’ αυτήν.

Ο αγών αυτός δι’ ημάς τους Έλληνας έχει σήμερον συγκεκριμένον περιεχόμενον, διότι οι δημοκρατικοί μας θεσμοί έχουν συντριβεί υπό την επίδρασιν ενός θλιβερού παρελθόντος και από τας κακάς προθέσεις πολλών ισχυρών του παρόντος. Καλούμεν τον λαόν να αναλάβη την πανοπλίαν του και να ενεργήση αποφασιστικώς την αποκάθαρσιν του δημοσίου βίου από όλα τα παρέμβλητα στοιχεία και από όλους τους εχθρούς.

Η ελληνική δημοκρατία θα αναλάμψη και θα προστατευθή αντί πάσης θυσίας. Η αποκατάστασις όμως και η ολοκλήρωσις της δημοκρατίας μας απαιτούν:

  1. Λήθην του παρελθόντος.
  2. Κατάργησιν των αστυνομικών μέτρων και πιστοποιητικών.
  3. Κατάργησιν των στρατοπέδων εξορίας.
  4. Αμνηστίαν διά τα πολιτικά αδικήματα.
  5. Απόλυτον ισοτιμίαν όλων των κομμάτων.
  6. Ελευθερίαν Τύπου και σκέψεως.
  7. Ανόθευτον ετυμηγορίαν του Λαού διά της καθιερώσεως του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής.

 

Ως επιστέγασμα της εσωτερικής αυτής ειρηνεύσεως πρέπει να συνακολουθήση η εξωτερική ειρήνευσις, βασιζομένη επίσης εις το πνεύμα της ισοτιμίας, της ασφαλείας και της αυτοδιαθέσεως των Λαών. Η σκέψις μας φέρεται αυτήν την στιγμήν εις τον δίκαιον αγώνα του Κυπριακού Λαού και υπογραμμίζομεν την απόφασίν μας να συμπαρασταθώμεν εις αυτόν μέχρι δικαιώσεως των πόθων του.

Υπό του αυτού πνεύματος εμφορούμενοι διακηρύσσομεν την θέλησίν μας να συμβάλλωμεν εις την διαχάραξιν νέας προοπτικής εις τας εξωτερικάς μας σχέσεις βασιζομένης εις την αρχήν της ίσης φιλίας προς όλους τους λαούς και της τιμίας συνεργασίας δι’ εν αίσιον μέλλον της ανθρωπότητος.

Υπό την έννοιαν αυτήν αναδεχόμεθα το σήμα της παγκοσμίου Σταυροφορίας διά την Ειρήνην και συμπαριστάμεθα εκθύμως εις τους αγωνιστάς της ειρήνης εις όλον τον κόσμον.

(Το Χριστιανικόν Σοσιαλιστικόν Κόμμα Ελλάδος)