Δευτέρα, Δεκέμβριος 11, 2023

Το πρότυπο που η Εταιρεία Κρητικών Σπουδών φιλοδοξεί να εφαρμόσει στη λειτουργία της είναι η αρχή της συμμετοχής. Με βάση αυτή την αρχή, όλα τα Συνδεδεμένα Μέλη έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στον προγραμματισμό και τις δραστηριότητες της Εταιρείας, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, την εμπειρία και την ειδίκευσή τους.