Τρίτη, Δεκέμβριος 12, 2023

Ευρετήριο Άρθρου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Στα Χανιά, σήμερα, 20 Ιουλίου 1992, οι υπογεγραμμένοι:

Αρτεμισία Χαριτάκη-Καψωμένου, κάτοικος Αλικιανού Χανίων, Δημήτρης Καψωμένος του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, Κουσίδου 73, Ερατοσθένης Καψωμένος του Γεωργίου, κάτοικος Ιωαννίνων, Δοσίου 2, Ναυσικά Καψωμένου-Μαρκάκη, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, Πλ. Κύπρου 1, Ανδρέας Καψωμένος του Γεωργίου, κάτοικος Αλικιανού Χανίων, συμφωνούμε διά του παρόντος στην σύσταση Εταιρείας μη κερδοσκοπικής, διεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα, της οποίας το καταστατικό ορίζομε ως ακολούθως

 

ΑΡΘΡΟΝ 1ον

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ίδρυμα ΚΑΨΩΜΕΝΟΥ» (ASSOCIATION DES ETUDES CRETOISES. FONDATION KAPSOMENOS).

ΑΡΘΡΟΝ 2ον

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η περιοχή Πύργος Αλικιανού, 73005 ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, με γραφεία στην πόλη των Χανίων και στην Αθήνα (προσωρινή διεύθυνση Αθηνών, οδός Κουσίδου 73, Ζωγράφου, FAX 01-7752065 / τηλ. Χανίων 08210-77129).

ΑΡΘΡΟΝ 3ον

Οι σκοποί της Εταιρείας είναι καθαρά μορφωτικοί επί μη κερδοσκοπικής βάσεως.

Ειδικότερα, σκοποί της Εταιρείας είναι: α) η έρευνα, μελέτη, ανάδειξη και διάσωση της πολιτισμικής κληρονομιάς και ταυτότητας του λαού μας, σύμφωνα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, β) η υποστήριξη και η προβολή της σύγχρονης πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας και των δημιουργών της, γ) η οργάνωση πολιτιστικών και μορφωτικών ανταλλαγών, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Επί βάσεων μη κερδοσκοπικών η δραστηριότητα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών θα περιλαμβάνει:

α.Έρευνα πεδίου, συλλογή πρωτογενούς υλικού, επεξεργασία-συγγραφή μελετών, στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων

β.Κατάρτιση βιβλιοθήκης, αρχειοθέτησης και μουσείου για τη διάσωση των στοιχείων του τοπικού πολιτισμού.

γ.Διοργάνωση Σεμιναρίων, Συμποσίων, Συνεδρίων.

δ.Μετακλήσεις Καλλιτεχνών, Επιστημόνων και ειδικών.

ε.Δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης, σε όλους τους τομείς, που αφορούν την τέχνη και τον πολιτισμό.

στ.Διοργάνωση καλλιτεχνικών (μουσικών, λογοτεχνικών, θεατρικών κλπ) εκδηλώσεων, περιοδειών και ανταλλαγών με ελληνικά και ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα.

ζ.Εκδόσεις βιβλίων, εντύπων και φορέων ήχου και εικόνας, που να υπηρετούν τους παραπάνω στόχους.

η.Διοργάνωση εκθέσεων καλλιτεχνικών και αρχειακών.

ΑΡΘΡΟΝ 4ον

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για δέκα (10) χρόνια, αρχόμενη από την δημοσίευση του Καταστατικού στα οικεία Βιβλία του Πρωτοδικείου, δυνάμενη να παραταθεί.

ΑΡΘΡΟΝ 5ον

α.Η περιουσία της Εταιρείας αποτελείται από τις συνεισφορές των Εταίρων, των δωρεών αυτών, ή τρίτων, συνδρομών και των εν γένει περιουσιακών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των αποκτωμένων από την Εταιρεία συνεπεία της λειτουργίας της και από επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, Οργανισμούς, Τράπεζες και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο Δημοσίου, Δημοτικού ή Ιδιωτικού χαρακτήρα.

β.Έκαστον των μελών υποχρεούται να συνεισφέρει το ποσόν των δέκα χιλιάδων (10.000), για τον σχηματισμό αρχικού Εταιρικού Κεφαλαίου το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών.

ΑΡΘΡΟΝ 6ον

Στην Εταιρεία ορίζεται Διαχειριστής ή Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος εκλέγεται μεταξύ των Εταίρων, ευθύς μετά τη νομιμοποίηση της Εταιρείας κατά το άρθρο 4 του παρόντος, με θητεία πενταετή, δυνάμενη να παρατείνεται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Δημοσίων Αρχών, Δικαστηρίων, Οργανισμών και Νομικών Προσώπων, Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, με την δυνατότητα να εισπράττει χρήμα για λογαριασμό της Εταιρείας από το Δημόσιο, Ε.Ο.Τ., ΕΡΤ, Τράπεζες, Οργανισμούς και από οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο υπογράφοντας κάθε σχετική απόδειξη.

ΑΡΘΡΟΝ 7ον

α.Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό Νομικό Πρόσωπο του Αστικού Κώδικα και δια τα χρέη αυτής, η ευθύνη των μελών της περιορίζεται στο ποσό το κατά το άρθρον 5 παρ. β του Παρόντος.

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την προ ιδρύσεώς της επαγγελματική δραστηριότητα των μελών της.

β.Τα μέλη της Εταιρείας μπορούν να συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας και να αμείβονται για εργασία που παρέχουν εκτός από τα καθήκοντα ως μελών της Εταιρείας.

γ.Ο Διευθύνων Σύμβουλος δικαιούται μηνιαία αποζημίωση για έξοδα παραστάσεως, το ύψος της οποίας ορίζεται από το σύνολο των Εταίρων, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 8ον

Ο Διαχειριστής της Εταιρείας μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο, εταίρο ή μη, με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με απόφαση του συνόλου των Εταίρων, όπως εκπροσωπεί αντί αυτού την Εταιρεία και να ορίσει πληρεξουσίους Δικηγόρους της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 9ον

Για την λήψη των Εταιρικών αποφάσεων, εκτός εκείνων που αφορούν την τροποποίηση του Εταιρικού Καταστατικού, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟΝ 10ον

Αποφάσεις που αφορούν την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού για μεταβίβαση της Εταιρικής μερίδας οιουδήποτε εταίρου ή την είσοδο νέου Εταίρου, λαμβάνονται μετά από ομόφωνη γνώμη όλων των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟΝ 11ον

α.Η Εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών, η καταβολή τόκων κατά την λειτουργία της ή κατά την διάλυσή της στα μέλη της, τα οποία σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας δικαιούνται μόνο την επιστροφή της εισφοράς των ατόκως και εφόσον δεν έχει αναλωθεί για ζημιές ή άλλους σκοπούς της Εταιρείας.

β.Τα κεφάλαια της Εταιρείας διατίθενται αποκλειστικά υπό των αρμοδίων Οργάνων της για την πραγματοποίηση των σκοπών της.

γ.Σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας τυχόν πέραν των εισφορών των Εταίρων απομένοντα καθαρά Κεφάλαια διατίθενται υποχρεωτικά υπέρ Νομικών Προσώπων τα οποίων επιδιώκουν παρεμφερείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

ΑΡΘΡΟΝ 12ον

Η Εταιρεία εάν και όταν λήξει η διάρκειά της, τελεί αυτοδικαίως υπό εκκαθάριση, η οποία γίνεται σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους,

Χρέη εκκαθαριστών ενεργούν οι Εταίροι.

ΑΡΘΡΟΝ 13ον

Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγορεύσεως, πτωχεύσεως, εξόδου ή διαγραφής μέλους εκ της Εταιρείας αυτή συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων μελών.

α.Νόμιμος εκπρόσωπος και διάδοχος θανόντος, πτωχεύσαντος ή τελούντος υπό απαγόρευση ή διαγραφέντος μέλους της Εταιρείας, δεσμεύεται πλήρως υπό τις διατάξεις του παρόντος, ιδίως ως προς τα δικαιώματα ανάληψης της συνεισφοράς.

β.Εισδοχή μέλους έστω και αν αυτή γίνεται με την έννοια της διαδοχής λόγω θανάτου, αποχωρήσαντος ή απαγορευθέντος μέλους συνιστά τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟΝ 14ον

Έκαστον μέλος της Εταιρείας δικαιούται να καταγγείλει καθόσον αφορά αυτόν και μόνον, την Εταιρική σύμβαση και να αποχωρήσει της Εταιρείας, η οποία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών μελών όπως στο Άρθρον 11 παρ. 1 του παρόντος ορίζεται.

Σε περίπτωση αποχωρήσεως μέλους η Συνέλευση των μελών διαγράφει αυτό εκ της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 15ον

Αφού συνετάγη το παρόν εις τετραπλούν υπογράφεται από τους Εταίρους, έλαβεν έκαστος ανά ένα αντίγραφον.

Καταχωρήθηκε με αύξ. αριθμό 401

στις 6 - 8 - (19)92


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΨΩΜΕΝΟΥ» (ASSOCIATION DES ETUDES CRETOISES. FONDATION KAPSOMENOS)

ΑΝΑΒΙΩΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

 

Στα Χανιά σήμερα 25 Νοεμβρίου 2009 εμείς που υπογράφουμε το συμφωνητικό αυτό: 1) ο Ερατοσθένης Καψωμένος του Γεωργίου, κάτοικος Ιωαννίνων, Δωδώνης αρ. 163 και παρ. Αλέξ. Δελμούζου, με ΑΦΜ 008134660, 2) η Ναυσικά Καψωμένου-Μαρκάκη, κάτοικος Αμνισού Δήμου Γουβών Ν. Ηρακλείου Κρήτης, οδός Αριάδνης αρ. 4, με ΑΦΜ 028660847 και 3) ο Ανδρέας Καψωμένος του Γεωργίου, κάτοικος Αλικιανού Δήμου Μουσούρων Ν. Χανίων, με ΑΦΜ 016116979, συμφωνούμε τα παρακάτω:

Δυνάμει του από 20 Ιουλίου 1992 καταστατικού που καταρτίστηκε μεταξύ μας, καθώς και των αποβιωσάντων Δημήτρη Καψωμένου του Γεωργίου (το έτος 1994) και Αρτεμισίας Χαριτάκη-Καψωμένου (το έτος 2002), και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Χανίων με αύξ. Αριθμό 401/6-8-1992, έχουμε συστήσει αστική εταιρεία μη κερδοσκοπική με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΨΩΜΕΝΟΥ» (ASSOCIATION DES ETUDES CRETOISES. FONDATION KAPSOMENOS), ΑΦΜ 090160551 Β΄ ΔΟΥ Χανίων, έδρα την περιοχή Πύργος Αλικιανού Δήμου Μουσούρων Ν. Χανίων, σκοπούς καθαρά μορφωτικούς επί μη κερδοσκοπικής βάσεως, εταιρικό κεφάλαιο 50.000 δραχμές ισόποσο με 146,74€, δεκαετή χρονική διάρκεια (δυνάμενη να παραταθεί) και με τους λοιπούς όρους και συμφωνίες που αναγράφονται σ’ αυτό.

Ήδη, μετά από κοινή συμφωνία – και επειδή η καθορισμένη με το παραπάνω καταστατικό χρονική διάρκεια της εταιρείας έληξε, πλην όμως, οι εργασίες της συνεχίζονται ανελλιπώς μέχρι σήμερα, χωρίς να γίνει εκκαθάριση ή οποιαδήποτε μεταβολή – τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την παραπάνω εταιρεία ως εξής:

Α.Τροποποιείται το 4ο άρθρο του καταστατικού που αναφέρεται στη χρονική διάρκεια της εταιρείας ως εξής:

Η χρονική διάρκεια της Εταιρείας παρατείνεται αορίστως.

Β.Στο τέλος του 6ου άρθρου του καταστατικού προστίθεται το εξής:

Διευθύνων Σύμβουλος και Διαχειριστής της Εταιρείας ορίζεται ο Εταίρος Ερατοσθένης Καψωμένος του Γεωργίου με θητεία πενταετή, που αρχίζει από σήμερα.

Γ.Μετά το 13ο άρθρο του καταστατικού προστίθεται νέο άρθρο με τον αριθμό 14, τα δε άρθρα 14 και 15 του καταστατικού θα φέρουν τους αριθμούς 15 και 16, αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Προκειμένου να υπηρετούνται αποτελεσματικά οι σκοποί της Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, καθίσταται δυνατή η εγγραφή νέων μελών, με όρους που να μη διαταράσσουν το χαρακτήρα της ως Αστικής Εταιρείας. Προς τούτο:

α.Καθιερώνεται ο όρος «Συνδεδεμένο μέλος», σε αντιδιαστολή προς τα ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας και τους νόμιμους κληρονόμους και διαδόχους τους στη διαχείριση της Εταιρείας, για τους οποίους καθιερώνεται εφεξής ο όρος «Εταίρος». Όπου το αρχικό κείμενο του Καταστατικού αναφέρει «μέλη της Εταιρείας» εννοούνται οι «Εταίροι».

β.Εταίροι γίνονται, με τη διαδικασία που προβλέπει το καταστατικό, μόνο τα μέλη της οικογένειας Καψωμένου που έχουν ευθεία σχέση καταγωγής από τον Γεώργιο και την Αρτεμισία Καψωμένου και συνδέονται με σχέση ιδιοκτησίας προς το κτήμα και το κτηριακό συγκρότημα που στεγάζει την εταιρεία.

γ.Οι νομικές και οικονομικές ευθύνες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τους εταίρους, οι οποίοι, σύμφωνα με το Καταστατικό, απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο και έχουν την αποκλειστική διαχείριση της Εταιρείας και τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

δ.Την ιδιότητα του «Συνδεδεμένου μέλους» (στο εξής «Μέλος») μπορεί να αποκτήσει, με απλή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε πρόσωπο που αποδέχεται τους σκοπούς της Εταιρείας και καταβάλλει την ετήσια συνδρομή του. Η Εταιρεία, με απόφαση του Δ.Σ., απονέμει σε προσωπικότητες τον τίτλο «Αντεπιστέλλον μέλος» και «Επίτιμο μέλος», είτε για τη συμβολή τους στο έργο και τους σκοπούς της Εταιρείας, είτε για τη γενικότερη συμβολή τους στον πολιτισμό.

ε.Τα Μέλη έχουν δικαίωμα να μετέχουν σε όλες τις δράσεις, χωρίς να επωμίζονται νομικές ευθύνες και οικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας. Ειδικότερα, μπορούν να μετέχουν στον προγραμματισμό και τις δραστηριότητες της Εταιρείας ως μέλη των Ειδικών Επιτροπών, στις οποίες ανατίθεται η ευθύνη των καταστατικών τομέων δράσης, που είναι οι εξής: 1) Τομέας πολιτιστικής δράσης, 2) Τομέας Βιβλιοθήκης και Αρχείου, 3) Τομέας Έρευνας του τοπικού πολιτισμού, 4) Τομέας Εκδόσεων, 5) Τομέας πληροφόρησης και επικοινωνίας (Ιστοσελίδα).

Η ιδιότητα του μέλους συνεπάγεται και ορισμένα άλλα προνόμια (όπως η δωρεάν προμήθεια εκδόσεων της Εταιρείας), σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους λοιπούς όρους ισχύει το με αύξ. αριθμ. 401/6-8-1992 καταστατικό της εν λόγω εταιρείας.

Αφού συμφωνήσαμε τα παραπάνω, συντάξαμε το παρόν, το διαβάσαμε και το υπογράφουμε όπως ακολουθεί.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

 

 

Στα Χανιά και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Χανίων σήμερα στις 29-4-2010 ενώπιον της Γραμματέως Ελπίδας Κοκοτσάκη εμφανίστηκε ο Σπυρίδων Καψωμένος δικηγόρος Χανίων και καταχώρησε τη τροποποίηση της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΨΩΜΕΝΟΥ» με έδρα την περιοχή Πύργο Αλικιανού Δ. Μουσούρων, για να καταχωρηθεί στο βιβλίο των εταιρειών του Πρωτοδικείου Χανίων, για το οποίο κατεβλήθησαν τα νόμιμα τέλη, αντίγραφο δε αυτού θυροκολλήθηκε στην αίθουσα του Πρωτοδικείου Χανίων,, ως και αποδεικτικό του Δικαστικού Επιμελητή.

Χανιά, 29/4/2010

 

Αριθμ. Πρωτ. 176

Καταχωρήθηκε 29/4/2010