Δευτέρα, Δεκέμβριος 11, 2023

Ευρετήριο Άρθρου

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΨΩΜΕΝΟΥ» (ASSOCIATION DES ETUDES CRETOISES. FONDATION KAPSOMENOS)

ΑΝΑΒΙΩΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

 

Στα Χανιά σήμερα 25 Νοεμβρίου 2009 εμείς που υπογράφουμε το συμφωνητικό αυτό: 1) ο Ερατοσθένης Καψωμένος του Γεωργίου, κάτοικος Ιωαννίνων, Δωδώνης αρ. 163 και παρ. Αλέξ. Δελμούζου, με ΑΦΜ 008134660, 2) η Ναυσικά Καψωμένου-Μαρκάκη, κάτοικος Αμνισού Δήμου Γουβών Ν. Ηρακλείου Κρήτης, οδός Αριάδνης αρ. 4, με ΑΦΜ 028660847 και 3) ο Ανδρέας Καψωμένος του Γεωργίου, κάτοικος Αλικιανού Δήμου Μουσούρων Ν. Χανίων, με ΑΦΜ 016116979, συμφωνούμε τα παρακάτω:

Δυνάμει του από 20 Ιουλίου 1992 καταστατικού που καταρτίστηκε μεταξύ μας, καθώς και των αποβιωσάντων Δημήτρη Καψωμένου του Γεωργίου (το έτος 1994) και Αρτεμισίας Χαριτάκη-Καψωμένου (το έτος 2002), και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Χανίων με αύξ. Αριθμό 401/6-8-1992, έχουμε συστήσει αστική εταιρεία μη κερδοσκοπική με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΨΩΜΕΝΟΥ» (ASSOCIATION DES ETUDES CRETOISES. FONDATION KAPSOMENOS), ΑΦΜ 090160551 Β΄ ΔΟΥ Χανίων, έδρα την περιοχή Πύργος Αλικιανού Δήμου Μουσούρων Ν. Χανίων, σκοπούς καθαρά μορφωτικούς επί μη κερδοσκοπικής βάσεως, εταιρικό κεφάλαιο 50.000 δραχμές ισόποσο με 146,74€, δεκαετή χρονική διάρκεια (δυνάμενη να παραταθεί) και με τους λοιπούς όρους και συμφωνίες που αναγράφονται σ’ αυτό.

Ήδη, μετά από κοινή συμφωνία – και επειδή η καθορισμένη με το παραπάνω καταστατικό χρονική διάρκεια της εταιρείας έληξε, πλην όμως, οι εργασίες της συνεχίζονται ανελλιπώς μέχρι σήμερα, χωρίς να γίνει εκκαθάριση ή οποιαδήποτε μεταβολή – τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την παραπάνω εταιρεία ως εξής:

Α.Τροποποιείται το 4ο άρθρο του καταστατικού που αναφέρεται στη χρονική διάρκεια της εταιρείας ως εξής:

Η χρονική διάρκεια της Εταιρείας παρατείνεται αορίστως.

Β.Στο τέλος του 6ου άρθρου του καταστατικού προστίθεται το εξής:

Διευθύνων Σύμβουλος και Διαχειριστής της Εταιρείας ορίζεται ο Εταίρος Ερατοσθένης Καψωμένος του Γεωργίου με θητεία πενταετή, που αρχίζει από σήμερα.

Γ.Μετά το 13ο άρθρο του καταστατικού προστίθεται νέο άρθρο με τον αριθμό 14, τα δε άρθρα 14 και 15 του καταστατικού θα φέρουν τους αριθμούς 15 και 16, αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Προκειμένου να υπηρετούνται αποτελεσματικά οι σκοποί της Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, καθίσταται δυνατή η εγγραφή νέων μελών, με όρους που να μη διαταράσσουν το χαρακτήρα της ως Αστικής Εταιρείας. Προς τούτο:

α.Καθιερώνεται ο όρος «Συνδεδεμένο μέλος», σε αντιδιαστολή προς τα ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας και τους νόμιμους κληρονόμους και διαδόχους τους στη διαχείριση της Εταιρείας, για τους οποίους καθιερώνεται εφεξής ο όρος «Εταίρος». Όπου το αρχικό κείμενο του Καταστατικού αναφέρει «μέλη της Εταιρείας» εννοούνται οι «Εταίροι».

β.Εταίροι γίνονται, με τη διαδικασία που προβλέπει το καταστατικό, μόνο τα μέλη της οικογένειας Καψωμένου που έχουν ευθεία σχέση καταγωγής από τον Γεώργιο και την Αρτεμισία Καψωμένου και συνδέονται με σχέση ιδιοκτησίας προς το κτήμα και το κτηριακό συγκρότημα που στεγάζει την εταιρεία.

γ.Οι νομικές και οικονομικές ευθύνες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τους εταίρους, οι οποίοι, σύμφωνα με το Καταστατικό, απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο και έχουν την αποκλειστική διαχείριση της Εταιρείας και τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

δ.Την ιδιότητα του «Συνδεδεμένου μέλους» (στο εξής «Μέλος») μπορεί να αποκτήσει, με απλή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε πρόσωπο που αποδέχεται τους σκοπούς της Εταιρείας και καταβάλλει την ετήσια συνδρομή του. Η Εταιρεία, με απόφαση του Δ.Σ., απονέμει σε προσωπικότητες τον τίτλο «Αντεπιστέλλον μέλος» και «Επίτιμο μέλος», είτε για τη συμβολή τους στο έργο και τους σκοπούς της Εταιρείας, είτε για τη γενικότερη συμβολή τους στον πολιτισμό.

ε.Τα Μέλη έχουν δικαίωμα να μετέχουν σε όλες τις δράσεις, χωρίς να επωμίζονται νομικές ευθύνες και οικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας. Ειδικότερα, μπορούν να μετέχουν στον προγραμματισμό και τις δραστηριότητες της Εταιρείας ως μέλη των Ειδικών Επιτροπών, στις οποίες ανατίθεται η ευθύνη των καταστατικών τομέων δράσης, που είναι οι εξής: 1) Τομέας πολιτιστικής δράσης, 2) Τομέας Βιβλιοθήκης και Αρχείου, 3) Τομέας Έρευνας του τοπικού πολιτισμού, 4) Τομέας Εκδόσεων, 5) Τομέας πληροφόρησης και επικοινωνίας (Ιστοσελίδα).

Η ιδιότητα του μέλους συνεπάγεται και ορισμένα άλλα προνόμια (όπως η δωρεάν προμήθεια εκδόσεων της Εταιρείας), σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους λοιπούς όρους ισχύει το με αύξ. αριθμ. 401/6-8-1992 καταστατικό της εν λόγω εταιρείας.

Αφού συμφωνήσαμε τα παραπάνω, συντάξαμε το παρόν, το διαβάσαμε και το υπογράφουμε όπως ακολουθεί.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

 

 

Στα Χανιά και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Χανίων σήμερα στις 29-4-2010 ενώπιον της Γραμματέως Ελπίδας Κοκοτσάκη εμφανίστηκε ο Σπυρίδων Καψωμένος δικηγόρος Χανίων και καταχώρησε τη τροποποίηση της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΨΩΜΕΝΟΥ» με έδρα την περιοχή Πύργο Αλικιανού Δ. Μουσούρων, για να καταχωρηθεί στο βιβλίο των εταιρειών του Πρωτοδικείου Χανίων, για το οποίο κατεβλήθησαν τα νόμιμα τέλη, αντίγραφο δε αυτού θυροκολλήθηκε στην αίθουσα του Πρωτοδικείου Χανίων,, ως και αποδεικτικό του Δικαστικού Επιμελητή.

Χανιά, 29/4/2010

 

Αριθμ. Πρωτ. 176

Καταχωρήθηκε 29/4/2010